Polityka prywatności

Stosownie do treści art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych (zwanym dalej automationtime.io) w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (rozporządzenie to dalej nazwane jest „RODO”) jest esstet Daniel Ptasiński - z biurem przy ulicy Szekspira 13, 05-071 Sulejówek - właściciel strony internetowej www.automationtime.io (zwaną dalej witryną).
 • Wszelkie żądania związane z RODO prosimy kierować na adres e-mail daniel@automationtime.io.
 • Podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające witrynę (zwanych dalej Użytkownikami) jest dobrowolne.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez automationtime.io w celu:
  -  wywiązania się przez automationtime.io z zawartej umowy czyli np. realizacji zlecenia,
  -  udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie za pośrednictwem skrzynki e-mail i prowadzenia dalszej korespondencji w tej sprawie.
 • Użytkownicy mają prawo realizować uprawnienia wynikające z RODO a w szczególności przysługuje im:
  -  prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
  -  prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  -  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazania danych innym podmiotom,
  -  prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu organu nadzorczego.
 • Automationtime.io przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób, który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.
 • Dane osobowe są co do zasady przetwarzane przez automationtime.io przez okres realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem witryny lub do czasu skutecznego wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W związku z obowiązkami podatkowymi i prawnymi dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
 • Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy przepisów prawa oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy do firm wspierających nas w zrealizowaniu usługi tj:
  -  firma obsługująca automationtime.io w zakresie księgowości.
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są profilowane.